REKREACJA

 • Przebywanie i praca z końmi to wspaniała przygoda, pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa będąc w ich otoczeniu.
 • Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
 • Jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie  ubezpieczenia NNW.
 • Obowiązuje zakaz dokarmiania wszystkich koni w stajni, wyjątkiem jest nagroda od razu po zejściu z konia  przed wyjściem z placu do jazdy.
 • Zabrania się otwierania, wchodzenia i wyprowadzania koni z boksu bez wiedzy i pozwolenia instruktora.
 • W stosunku do koni unikamy rutyny, podchodzimy do konia zawsze od lewej strony, po uprzednim zasygnalizowaniu głosem, unikamy także szybkich i gwałtownych ruchów.
 • Podczas przebywania w stajni i podczas jazd należy słuchać poleceń instruktora i nie robić nic bez jego wiedzy.
 • Instruktor ocenia umiejętności oraz stopień zaawansowania jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie sposobu prowadzenia jazdy.
 • Obowiązuje korzystanie z kasku chroniącego głowę dla wszystkich podczas lekcji nauki jazdy.
 • Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej podeszwie oraz wygodnych, długich spodni.
 • Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
 • Jazdę należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy. Jazdy nie odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia przepadają.
 • Każdy rodzic niepełnoletniego uczestnika zajęć musi podpisać oświadczenie u instruktora.
 • Karnety są imienne, czyli do dyspozycji jednej osoby.
 • Prawo pobierania opłat za usługi świadczone przez ośrodek posiada instruktor.
 • Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i dalszym urazom.
 • Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia.
 • Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.

STAJNIA

 • Przebywanie na terenie stajni oraz korzystanie z obiektów (krytej ujeżdżalni, stajni, siodlarni) odbywa się w godzinach od 7.00 do 21.00. Wyjątkami są wyjazdy na zawody oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu konia.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem za co biorą pełną odpowiedzialność.
 • Dozwolone jest wprowadzanie psów na smyczy pod całkowitą opieką właściciela. 
 • Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się chodzenia po placu do jazdy.
 • Obowiązuje zakaz dokarmiania  koni oraz wchodzenia do ich boksów bez zgody właściciela lub osoby upoważnionej.
 • Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
 • Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
  Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz  spożywania alkoholu! Palić można tylko w miejscach wyznaczonych.
 •  Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni.

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.